Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

"Vi har med framgång lanserat nästa generationens hemofiliprodukter, Elocta och Alprolix, och lyckats positionera dem väl på våra huvudmarknader. Med en lång period av stark kvartalstillväxt har vi visat att vi fullt ut förmått leverera enligt vår lanseringsstrategi. I årsredovisningen beskriver vi hur tillväxten skapat förutsättningar för att förverkliga vår strategi att bli en global ledare inom sällsynta sjukdomar. Denna strategi bygger på vår kompetens och våra styrkor på området", säger Guido Oelkers, vd.

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum onsdagen den 9 maj 2018 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar idag att bolaget har offentliggjort alla arvoden och värdeöverföringar under 2017* till hälso- och sjukvårdspersonal och organisationer, inklusive bidrag för att delta i kongresser och rådgivande organ samt föreläsar-...

05/31/2018 - 14:00

Aktuella data visar livskvalitetsförbättringar för patienter som behandlas profylaktiskt med Elocta® och Alprolix®, hemofiliterapier med förlängd halveringstid.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™)(STO:SOBI) kommer att presentera data på WFH:s (World Federation of...

05/21/2018 - 07:00

Vid Sobis årsstämma i Stockholm tidigare idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till...

05/09/2018 - 17:30

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterar idag rapporten för det första kvartalet 2018. Totala intäkter ökade med 41 procent till 1 964 MSEK jämfört med första kvartalet 2017. EBITA uppgick till 771 MSEK, en ökning om 90 procent, och bruttomarginalen var 72...

04/26/2018 - 08:00
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden