Immunology

Immunology

Immunsystemet är avgörande för att skydda oss mot sjukdomar. Men ibland fungerar det inte som det ska och reagerar felaktigt på ett verkligt eller uppfattat hot. Immunologiområdet har länge varit kärnan i vårt arbete på Sobi, vilket gett oss en betydande och mångårig erfarenhet.

Sobis immunologiportfölj tillgodoser behandlingar av allvarliga, funktionsnedsättande eller till och med livshotande sjukdomar. Med vår kunskap om berörda mekanismer undersöker vi hur våra befintliga produkter potentiellt kan bidra även inom andra behandlingsområden. Vi söker också efter nya läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas som visat lovande resultat inom områden där det finns stora medicinska behov.

Samtidigt bygger vi vidare på vår historia av att göra innovativa behandlingar tillgängliga för de människor som behöver dem. För att våra behandlingar ska nå ut till så många patienter som möjligt arbetar vi kontinuerligt med vårdgivare, patientorganisationer och andra intressenter.

Interleukin-1 och autoinflammatoriska sjukdomar

Interleukin 1-familjen (IL-1) är en grupp pro-inflammatoriska cytokiner som spelar en central roll i regleringen av kroppens immunförsvar.  IL-1-cytokiner bildas av olika celltyper såsom makrofager, monocyter och fibroblaster. Genom att binda till cellernas IL-1-receptorer spelar de en viktig roll i akuta och kroniska inflammatoriska reaktioner.

IL-1-systemet är dessutom involverat i flera andra biologiska funktioner, såsom metaboliska och blodbildande aktiviteter. IL-1-familjens medlemmar har vuxit fram som terapeutiska mål för ett allt större antal autoinflammatoriska sjukdomar där hämning av IL-1-aktiviteten skulle kunna ligga till grund för nya behandlingar.

CAPS (kryopyrinassocierade periodiska syndrom), är en grupp sällsynta och potentiellt livshotande autoinflammatoriska sjukdomar som kännetecknas av ökad produktion av proteinet interleukin 1 β (IL-1 β). Vanliga symptom är hudutslag, feber, huvudvärk, illamående och ledvärk. Den allvarligaste formen av CAPS kallas NOMID (systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut) eller CINCA (kroniska infantila neurologiska hud- och artritsyndrom).

Innan det fanns läkemedelsbehandling för NOMID/CINCA var det cirka 20 procent av de drabbade barnen som aldrig uppnådde vuxen ålder.[i] Idag är prognosen för de flesta patienter som får behandling god.

IL-1 är en viktig faktor i Stills sjukdom, en sällsynt, systemisk autoinflammatorisk sjukdom som kännetecknas av hög feber, ledvärk och utslag. IL-1 kan också vara förhöjd hos patienter med reumatoid artrit och korrelerar då med olika parametrar för sjukdomsaktivitet. 

Gammainterferon och HLH

Gammainterferon (IFN-gamma eller IFNγ) är ett cytokin som utsöndras av immunsystemets celler och som   bidrar till att reglera immunförsvaret. Kroppens immunförsvar använder IFN-gamma för att bekämpa virala och intracellulära bakterieinfektioner.

Detta speciella cytokin är viktigt för immunsystemet, dels för att det direkt kan hämma virusets förmåga att replikera (göra kopior av sig själv) och dels för att det bidrar till att stimulera och reglera andra reaktioner från immunsystemet, särskilt inflammation.

Däremot är onormalt höga nivåer av IFNγ förenat med ett antal autoinflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, inklusive lupus erythematosus, typ 1-diabetes, artrit och hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH).

HLH är en ytterst sällsynt, snabbt fortskridande och ofta dödlig sjukdom kännetecknad av hyperinflammation, varvid en kraftig överproduktion av IFNy driver immunsystemet till okontrollerad överaktivering vilket slutligen leder till organsvikt. Den primära formen av sjukdomen förekommer vanligtvis hos barn och är dödlig om den lämnas obehandlad. Medianöverlevnaden är mindre än två månader. Den sekundära (förvärvade) formen av sjukdomen uppstår vanligtvis senare i livet och är även den förenad med hög dödlighet.

Uppskattningsvis diagnostiseras 100 fall av primär HLH varje år i USA, men det finns troligtvis en underdiagnostisering av sjukdomen. Diagnosen är svårställd på grund av variationerna i tecken och symtom som kan innefatta feber, svullnad av levern och mjälten, allvarligt låga värden av röda och vita blodkroppar, blödningsrubbningar, infektioner, neurologiska symtom, organdysfunktion och organsvikt.

Det direkta behandlingsmålet är att snabbt kontrollera hyperinflammationen för att förbereda patienten för en hematopoetisk stamcellstransplantation.

Respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

RSV, eller respiratoriskt syncytialvirus är ett vanligt förekommande och mycket smittsamt säsongsvirus  som drabbar nästan alla spädbarn och småbarn under två år. I de felsta fall orsaker RSV bara en mild luftvägsinfektion, men för vissa, särskilt spädbarn som anses vara högriskpatienter, så kan RSV utvecklas till en betydligt allvarligare infektion. RSV är den främsta orsaken till sjukhusintagningar för spädbarn under ett år i USA.