mån, 12/09/2019 - 07:00

Studie visar att Doptelet® (avatrombopag) är en kostnadseffektiv behandling av trombocytopeni hos patienter med kronisk leversjukdom

Vid ASH:s (American Society of Hematology) 61:e årliga kongress i Orlando, 7–10 december presenterade Dova Pharmaceuticals, ett helägt dotterbolag till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™), resultat från en studie som visar att behandling med Doptelet® (avatrombopag) för trombocytopeni hos patienter med kroniska leversjukdomar, CLD, som ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp, är kostnadseffektivt.

Patienter med CLD har ofta svår trombocytopeni (trombocytantal <50,000/µL), vilket på grund av den ökade blödningsrisken kan försvåra de invasiva diagnostik- och behandlingsmetoder dessa patienter behöver inom ramen för sina kliniska behandlingsprogram. Doptelet är en trombopoietinreceptoragonist (TPO-RA) godkänd för behandling av trombocytopeni hos vuxna patienter med CLD som ett alternativ till trombocyttransfusioner för patienter som ska genomgå medicinska ingrepp. Syftet med studien var att utvärdera avatrombopags relativa kostnadseffektivitet jämfört med trombocyttransfusion eller behandling med lusutrombopag, en annan TPO-RA som också är godkänd för behandling av trombocytopeni hos vuxna patienter med CLD.

"Resultaten visade att användningen av avatrombopag är en mer ändamålsenlig strategi jämfört med både trombocyttransfusioner och lusutrombopag eftersom det minskar kostnader samt behovet av profylaktiska trombocyttransfusioner. Därmed utgör avatrombopag en kostnadseffektiv behandling för trombocytopeni hos patienter med CLD", säger Kavita Aggarwal, Vice President Medical Affairs på Dova Pharmaceuticals.

Metod och resultat

En beslutsträdsmodell från en amerikansk betalares perspektiv konstruerades för att fånga de kliniska händelser som observerats i registreringsstudier, samt för att uppskatta potentiella långsiktiga komplikationer till följd av en större blödning eller tromboembolisk händelse i scenarioanalyserna. Behandlingskostnaderna har hämtats från allmänt tillgängliga informationskällor. Kostnadsuppskattningarna för avatrombopag och lusutrombopag beräknades utifrån den amerikanska förskrivningsinformationen och fas 3-studiedata.

Avatrombopag minskade behovet av trombocyttransfusioner i den totala populationen och genererade relativa kostnadsbesparingar om 4 250 USD per person jämfört med om de fått de planerade trombocyttransfusionerna (80 procent färre profylaktiska trombocyttransfusioner). Kostnaden för lusutrombopag (15 procent fler trombocyttransfusioner jämfört med avatrombopag) var 5 819 USD högre än kostnaden för avatrombopag. De enkelriktade och probabilistiska känslighetsanalyserna visade att användningen av avatrombopag förblev kostnadsbesparande även vid ett brett spektrum av förändringar med stegvis uppvisad kostnadseffektivitet inklusive minskade kostnader, samt, viktigast, att profylaktiska trombocyttransfusioner kunde undvikas.

Om Doptelet® (avatrombopag)

Doptelet® är en oral trombopoetinreceptoragonist (TPO) som administreras tillsammans med föda. Doptelet är godkänt av både amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, och europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, för behandling av trombocytopeni (lågt antal blodplättar) hos vuxna patienter med kronisk leversjukdom (CLD) som ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp. I juni 2019 godkände FDA Doptelet för behandling av vuxna patienter med kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) som visat otillräckligt svar på tidigare behandling. Kronisk ITP är en sällsynt autoimmun blödningsrubbning som kännetecknas av ett lågt antal blodplättar. Sjukdomen drabbar cirka 60 000 vuxna i USA.

 

Om SobiTM

Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1300 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick Sobis totala intäkter till 9,1 miljarder SEK.  Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations

+46 733 666 599

paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations

+ 46 708 734 095

linda.holmstrom@sobi.com