ons, 10/31/2018 - 08:00 Regulatory

Sobi™ publicerar rapporten för det tredje kvartalet 2018

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterar idag rapporten för det tredje kvartalet 2018. Totala intäkter ökade med 45 procent till 2 315 MSEK jämfört med det tredje kvartalet 2017 (34 procent exklusive valutakurseffekter, CER). EBITA uppgick till 933 MSEK, en ökning om 74 procent i kvartalet, och bruttomarginalen var 75 procent.

Fortsatt stark tillväxt i tredje kvartalet

  • Totala intäkter uppgick till 2 315 MSEK (1 601) för Kv3 och 6 568 MSEK (4 636) för perioden januari–september(1)
  • 45 procents försäljningstillväxt jämfört med Kv3 2017 (34 procent vid CER)
  • EBITA ökade med 74 procent till 933 MSEK (536) för Kv3 och med 85 procent till 2 655 MSEK (1 434) för perioden januari–september(1)
  • Nettokassa om 2 483 MSEK (1 472 per den 31 December 2017)
  • Intäkterna för Elocta® och Alprolix® uppgick till 873 MSEK (417) respektive 255 MSEK (98) för Kv3(1)
  • Intäkterna för Kineret® uppgick till 347 MSEK (272) under kvartalet, en ökning med 28 procent
  • Intäkterna för Orfadin® uppgick till 217 MSEK (202) för Kv3, en ökning om 8 procent
  • Sobi har förstärkt produktområdet Specialty Care och produktportföljen i USA genom förvärvet av de globala rättigheterna för emapalumab
  • De första patienterna i fas 1/2-studien med SOBI003 har nu doserats

(1)Intäkterna samt EBITA påverkades positivt med 56 MSEK i Kv3 2018 hänförligt till justerade läkemedelsskatter i Frankrike för 2017, varav 52 MSEK är hänförliga till Elocta. 

Finansiell översikt

Kv3 Kv3 jan-sep jan-sep Helår   
Belopp i MSEK 2018 2017 Förändring 2018 2017 Förändring 2017   
Rörelsens intäkter 2 315 1 601 45% 6 568 4 636 42% 6 511
Bruttoresultat  1 741 1 129 54% 4 830 3 320 45% 4 657
Bruttomarginal(1) 75% 70% 74% 72% 72%
EBITA(1) 933 536 74% 2 655 1 434 85% 2 053
EBITA-marginal(1) 40% 33% 40% 31% 32%
EBIT (Rörelseresultat) 820 426 92% 2 320 1 092 113% 1 600
Periodens resultat 623 324 93% 1 823 791 130% 1 149
Resultat per aktie, SEK 2,31 1,20 92% 6,77 2,94 130% 4,27
(1)Alternativa nyckeltal (APM).


Guido Oelkers, vd och koncernchef:
”Den starka tillväxten fortsatte i det tredje kvartalet. De totala intäkterna ökade med 45 procent till 2 315 MSEK. Intäkterna för Elocta och Alprolix fortsatte att växa. Alprolix och Elocta ses idag som standardbehandling i många länder. Detta baserat på deras väletablerade säkerhets- och effektprofiler som bekräftats med flera års data från tusentals patienter i klinisk vardag. Specialty Care uppvisade en stabil tillväxt, en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, drivet av Kineret. Under kvartalet inledde vi vår externa tillväxtresa genom förvärvet av de globala rättigheterna till emapalumab, en potentiell behandling av den sällsynta sjukdomen primär hemofagocyterande lymfohistiocytos, (pHLH). Ett regulatoriskt beslut från FDA förväntas den 20 november (PDUFA-datum) och vårt nordamerikanska team förbereder lansering.”

Utsikter 2018(1,2)- uppjusterade

Sobi förväntar sig att intäkterna för helåret kommer att ligga i intervallet 8 900 – 9 000 MSEK (8 600 - 8 800).

Bruttomarginalen förväntas att ligga i intervallet 73-74 procent (minst 70 procent).

Sobi förväntar sig att EBITA för helåret kommer att ligga i intervallet 3 400 - 3 500 MSEK inklusive utvecklings- och kommersialiseringskostnader för emapalumab om 200 MSEK, som inte var inkluderade i de tidigare utsikterna för 2018 (3 400 - 3 600).

(1)Vid nuvarande växelkurser per 31 oktober 2018.

(2)De senaste utsikterna publicerades den 18 juli 2018.

Telefonkonferens

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 14:00 idag. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 566 42 697

UK: +44 203 008 98 08                                                                                                      

US: +1 855 753 22 36

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan.

Sobis rapport för det tredje kvartalet hittar du här.

---

Om Sobi™
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom Haemophilia och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av specialistläkemedel är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com. 

För mer information vänligen kontakta 

Media relations Investor relations
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 


Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Senior Communications Manager, försorg för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 08:00 CET.
 


Guido Oelkers, vd Den starka tillväxten fortsatte i det tredje kvartalet