ons, 07/18/2018 - 08:00 Regulatory

Sobi™ publicerar rapporten för det andra kvartalet 2018

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterar idag rapporten för det andra kvartalet 2018. Totala intäkter ökade med 40 procent till 2 289 MSEK jämfört med andra kvartalet 2017 (36 procent exklusive valutakurseffekter). EBITA uppgick till 951 MSEK, en ökning om 94 procent, och bruttomarginalen var 73 procent.

Kv2 överträffar våra förväntningar

 • Totala intäkter uppgick till 2 289 MSEK (1 639) for Kv2 och 4 253 MSEK (3 035) for H1.
 • 40 procents försäljningstillväxt i kvartalet jämfört med det andra kvartalet 2017
  (36 procent exklusive valutakurseffekter)
 • EBITA ökade med 94 procent till 951 MSEK (492) för Kv2 och 92 procent till 1 722 MSEK (898) för H1.
 • Nettokassa om 2 300 MSEK (1 472 MSEK per den 31 december 2017)
 • Intäkterna för Elocta® och Alprolix® uppgick till 794 MSEK (351) respektive 263 MSEK (84) för Kv2
 • Kineret®-försäljningen uppgick till 340 MSEK (286) för Kv2, en ökning om 19 procent
 • Kineret godkändes av Europakommissionen för behandling av Stills sjukdom
 • Försäljningen av Orfadin® uppnådde sin högsta nivå hittills, men en försäljningstillväxt om 7 procent och uppgick till 236 MSEK (220) i Kv2
 • Fas 1/2a-studien EXTEN-A med BIVV001 visade lovande resultat
 • Rekryteringen av patienter till fas 2-studien anaGO med Kinret för potentiell behandling av akut gikt slutfördes
 • Första patienten till studien med SOBI003 som en möjlig behandling av MPS IIIA, uppfyllde inklusionskriterierna
 • Uppjusterade utsikter

Finansiell översikt

Kv2 Kv2 H1 H1 Helår
Belopp i MSEK 2018 2017 Förändring 2018 2017 Förändring 2017
Rörelsens intäkter  2 289 1 639 40% 4 253 3 035 40% 6 511
Bruttoresultat(1) 1 677 1 163 44% 3 089 2 191 41% 4 657
Bruttomarginal(2) 73% 71% 73% 72% 72%
EBITA(2) 951 492 94% 1 722 898 92% 2 053
EBITA-marginal(2) 42% 30% 40% 30% 32%
EBIT (Rörelseresultat) 841 381 120% 1 500 666 125% 1 600
Periodens resultat(3) 685 265 158% 1 200 468 157% 1 149
Resultat per aktie, SEK 2,54 0,99 158% 4,45 1,74 156% 4,27
(1)2017 inkluderar en engångsjustering av lager om 59 MSEK med anledning av försenad frisläppning av läkemedelsubstansen för Kineret tillverkad 2016.
(2)Alternativt nyckeltal (APM).
(3)Uppskjuten skatt justerades 2017, påverkade resultaträkningen för perioden Q2 2017 med MSEK 19.

Guido Oelkers, vd:
”De totala intäkterna ökade med 40 procent till 2 289 MSEK för kvartalet. Försäljningen av Elocta och Alprolix var återigen imponerande. Specialty Care ökade med 11 procent och Kineret visade stark tvåsiffrig tillväxt, samtidigt nådde försäljningen av Orfadin sin högsta nivå hittills trots inträde av generika på marknaden. Europakommissionen godkände Kineret för behandling av Stills sjukdom och vi slutförde rekryteringen till fas-2 studien anaGO.”

Utsikter 20181,2 – uppjusterade

Sobi förväntar sig att intäkterna för helåret kommer att ligga i intervallet 8 600 - 8 800 MSEK (7 900 - 8 100).

Bruttomarginalen förväntas att bli minst 70 procent (oförändrad).

Sobi förväntar sig att EBITA för helåret kommer att ligga i intervallet 3 400 - 3 600 MSEK (2 800 - 3 000).

(1)Vid nuvarande växelkurser per 18 juli 2018.

(2)De senaste utsikterna publicerades den 26 april 2018.

Telefonkonferens

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 14:00 idag. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 566 42 697
UK: +44 203 008 98 09                                                                                                     
US: +1 855 753 22 36

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan.

Sobis rapport för det andra kvartalet hittar du här.

----

Om Sobi™
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av specialistläkemedel är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien 

(STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta 

Media relations Investor relations
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 


Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Senior Communications Manager, försorg för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08:00 CET.