ons, 07/17/2019 - 08:00 Regulatory

Sobi publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet 2019

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) publicerar idag resultatet för det andra kvartalet 2019. Totala intäkter uppgick till 3 163 MSEK (2 289). 38 procents intäktstillväxt i kvartalet jämfört med Kv2 2018 (32 procent räknat i fasta växelkurser (CER)). Den organiska tillväxten(1) uppgick till 25 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Justerad EBITA(1,2) uppgick till 1 193 MSEK, en ökning om 25 procent, exklusive omstruktureringskostnader för omorganisationen av FoU om 157 MSEK.

Sammanfattning (april – juni)

 • Totala intäkter uppgick till 3 163 MSEK (2 289). 38 procents intäktstillväxt i kvartalet jämfört med Kv2 2018 (32 procent räknat i fasta växelkurser (CER))
 • Justerad EBITA(1,2) uppgick till 1 193 MSEK (951), en ökning om 25 procent
 • Resultat per aktie 1,70 SEK (2,54), justerat resultat per aktie(1,2,3) om 2,12 SEK (2,54)
 • Nettoskuld1om 4,403 MSEK per den 30 juni 2019 (-2 999 MSEK 31 dec 2018)
 • Försäljningen av Elocta® uppgick till 1,127 MSEK (794) och försäljningen av Alprolix® till 382 MSEK (263)
 • Fortsatt starkt resultat för Gamifant® med en försäljning om 205 MSEK
 • Försäljningen av Synagis® uppgick till 148 MSEK
 • Ett avtal om 515 MCF (4 897 MSEK) avseende förvärv av emapalumab och relaterade tillgångar ingicks
 • Skärpt strategi på kärnområden: hematologi och immunologi, samt på utvecklings-projekt i sen fas. Som en konsekvens har bolaget för avsikt att avsluta tidig forskning och partnerprogram utanför kärnområden, som genererar en årlig besparing om 200-300 MSEK under 2020. Omstruktureringskostnader för kvartalet uppgick till 175 MSEK, varav 157 MSEK påverkade EBITA och 18 MSEK härrör till en nedskrivning av immateriella tillgångar
 • Nya data med emapalumab i patienter med makrofagaktiverande syndrom (MAS) en form av sekundär HLH, och en komplikation vid systemisk juvenil idiopatisk artrit, visade att behandlingen gav ett komplett behandlingssvar för samtliga sex patienter. Dessutom uppvisade emapalumab en gynnsam säkerhetsprofil.
 • Utsikter för 2019 uppdaterade.

Finansiell översikt  

Kv2 Kv2 H1 H1 Helår
Belopp i MSEK 2019 2018 Förändring 2019 2018 Förändring 2018
Rörelsens intäkter 3 163 2 289 38% 6 427 4 253 51% 9 139
Bruttoresultat 2 413 1 677 44% 4 907 3 089 59% 6 723
Bruttomarginal(1) 76% 73% 76% 73% 74%
EBITA(1) 1 037 951 9% 2 546 1 722 48% 3 571
EBITA justerad(1,2) 1 193 951 25% 2 665 1 722 55% 3 571
EBITA-marginal(1) 33% 42% 40% 40% 39%
EBITA-marginal justerad(1,2) 38% 42% 41% 40% 39%
EBIT (Rörelseresultat) 677 841 -19% 1 905 1 500 27% 3 122
Periodens resultat 499 685 -27% 1 402 1 200 17% 2 418
Resultat per aktie, SEK 1,70 2,54 -33% 4,82 4,45 8% 8,97
Resultat per aktie, SEK justerad(1,2,3) 2,12 2,54 -17% 5,14 4,45 15% 8,97
(1)Alternativa nyckeltal (APM).
(2)EBITA exklusive poster av engångskaraktär; omstruktureringskostnader om 157 MSEK i Kv2 2019 och en vinst från avyttring av SOBI005 i Kv1 2019 om 37 MSEK.
(3)Resultat per aktie exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar om 18 MSEK kopplat till omstruktureringen i Kv2 2019.

Guido Oelkers, vd och koncernchef:

Den starka utvecklingen fortsatte under andra kvartalet, med en organisk tillväxt på 25 procent som genererade intäkter om 3 163 MSEK, justerad EBITA om 1 193 MSEK och en justerad EBITA-marginal om 38 procent. Med beslutet att förvärva emapalumab och relaterade tillgångar skärper vi ytterligare vårt fokus på kärnområden och projekt i sen fas.”

Utsikter 2019 - uppdaterade

Sobi förväntar sig att intäkterna för helåret kommer att ligga i intervallet 13 000–13 500 MSEK(1) 
(12 500–13 000)(2).

EBITA för helåret förväntas ligga i intervallet 5 300–5 500 MSEK(1)(5 000–5 300)(2), exkluderat omstruktureringskostnader.

De uppdaterade utsikterna återspeglar den fortsatt starka produktförsäljningen inom hemofili och den lovande lanseringen av Gamifant i USA.

(1)Vid nuvarande växelkurser.

(2)Utsikterna publicerades första gången den 20 februari 2019.

Telefonkonferens

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 09:00 samma dag. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 505 583 55

UK: +44 33 330 090 30

US: +1 646 7224 957

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan.

---

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

 

För mer information, kontakta 

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations Jörgen Winroth, Senior IR Advisor
0733 666 599 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
paula.treutiger@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 
Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com 
Guido Oelkers, vd och Koncernchef Den starka utvecklingen fortsatte under andra kvartalet, med en organisk tillväxt på 25 procent som genererade intäkter om 3 163 MSEK, justerad EBITA om 1 193 MSEK och en justerad EBITA-marginal om 38 procent. Med beslutet att förvärva emapalumab och relaterade tillgångar skärper vi ytterligare vårt fokus på kärnområden och projekt i sen fas