sön, 12/08/2019 - 07:00

Resultat från enkätundersökning med patienter som har immunologisk trombocytopeni (ITP) belyser börda och påverkan av sjukdomen

Vid ASH:s (American Society of Hematology) 61:e årliga kongress i Orlando, 7–10 december presenterade Dova Pharmaceuticals, ett helägt dotterbolag till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™), resultat från en webbenkätundersökning som belyser sjukdomsbördan av immunologisk trombocytopeni (ITP) och dess påverkan på patienter.

Immunologisk trombocytopeni (ITP) är en autoimmun sjukdom som orsakar en minskning av antalet trombocyter (blodplättar) <100 000/µL med potentiella blödningar och försämrad livskvalitet som följd. Behandling är i allmänhet reserverad för vuxna med trombocytantal <30 000/µL.

ITP-patienter från Platelet Disorder Support Association, en USA-baserad stödförening för trombocytopeni, rekryterades till en webbaserad tvärsnittsstudie av engångskaraktär. Studiedeltagarna, vuxna från USA, självrapporterade att de hade diagnostiserats med ITP och fått minst en behandling. Patienterna genomförde sedan en 30–45-minuters webbenkät om demografi, diagnosticering, symptom, sjukdomshantering och behandling.

"Undersökningen lyfter fram ITP:s komplexitet och den påverkan som trötthet, blödningar och behandling har på livskvaliteten. Trots att två tredjedelar av patienterna diagnostiserats för minst 10 år sedan, rapporterade 58 procent av patienterna att ITP-relaterad trötthet hämmar deras arbete, familje- eller sociala liv", säger Kavita Aggarwal, Vice President Medical Affairs på Dova Pharmaceuticals.

Resultat från undersökningen

I undersökningen deltog 76 patienter. Två tredjedelar hade diagnostiserats för minst 10 år sedan. Händelser som lett till diagnos var petekier (21 procent), allmän hälsokontroll (19 procent), blödningsepisoder (18 procent) och blåmärken (16 procent). Patienter med ITP kände sig väl informerade om ITP och 97 procent kände till sitt aktuella trombocytantal. Vid tidpunkten för diagnosen var trombocytantalet <10 x 109/L hos 47 procent av patienterna and 10–30 x 109/L hos 27 procent. Vid tidpunkten för enkätsvaret var trombocytantalet <30 x 109/L hos 4,62 procent av respondenterna och 47,69 procent hade trombocytantal >100 x 109/L.

Enligt 58 procent av patienterna hämmar ITP-relaterad trötthet deras arbete, familje- eller sociala liv. Innan de fått behandling rapporterade 35 procent att de upplevde trötthet dagligen och 13 procent att de upplevde trötthet två gånger i veckan. Trots behandling rapporterade en liknande andel av deltagarna trötthet dagligen (39 procent) eller två gånger i veckan (16 procent).

Sammantaget tyder resultaten av undersökningen inte på att blödningar var ett bekymmer för de flesta patienter: 59 procent rapporterade att blödningar inte hämmar deras arbete, familje- eller sociala liv.  

Om Doptelet® (avatrombopag)

Doptelet är en oral trombopoetinreceptoragonist (TPO) som administreras tillsammans med föda. Doptelet är godkänt av både amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, och europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, för behandling av trombocytopeni (lågt antal blodplättar) hos vuxna patienter med kronisk leversjukdom (CLD) som ska genomgå ett medicinskt ingrepp. I juni 2019 godkände FDA Doptelet för behandling av vuxna patienter med kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) som visat otillräckligt svar på tidigare behandling. Kronisk ITP är en sällsynt autoimmun blödningsrubbning som kännetecknas av ett lågt antal blodplättar. Sjukdomen drabbar cirka 60 000 vuxna i USA.

 

Om SobiTM

Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1300 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick Sobis totala intäkter till 9,1 miljarder SEK.  Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations

0733 666 599

paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations

0708 734 095

linda.holmstrom@sobi.com