Valberedningen representerar aktieägarna och svarar för nominering av styrelseledamöter till årsstämman.

Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter, varav flertalet inte får vara styrelseledamöter. Styrelseledamot kan inte vara ordförande i valberedningen och Verkställande Direktören eller annan ledande befattningshavare kan inte vara ledamot i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på styrelseordförande; övriga styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer till Årsstämman samt att ge rekommendationer avseende ersättning till nämnda personer och eventuell ersättning för uppdrag i styrelsekommittéerna. Sådana rekommendationer skall läggas fram på Årsstämman.

Valberedningen skall vidare enligt Svensk kod för bolagsstyrning bistå aktieägarna med adekvat bakgrundsinformation inför besluten på Årsstämman.  

Årsstämman skall antingen utse ledamöterna i valberedningen eller fatta beslut om hur sådana ledamöter skall utses.

På Årsstämman den 9 maj 2019 beslutades att Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) skall ha en valberedning som skall bestå av fyra ledamöter, styrelsens ordförande samt tre representanter för de tre största aktieägarna i Bolaget baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti.

Årsstämman 2013 antog Instruktion och Stadgar för Valberedningen som beskriver Valberedningens uppdrag och hur dess ledamöter utses. Denna är giltig tills Årsstämman beslutar annat. Dokumentet finns för nedladdning på denna sida.

Sammansättningen av valberedningen inför Årsstämman 2019 publicerades den 31 oktober 2018.

Valberedningen inför Årsstämman den 9 maj 2019 består av:

  • Petra Hedengran, utsedd av Investor AB
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
  • Javiera Ragnartz, utsedd av AMF & AMF Fonder
  • Håkan Björklund, representant i sin roll som styrelseordförande i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

 

För information till aktieägare angående förslag till Valberedningen, vänligen följ denna länk.

File title
Relaterade Dokument