Valberedningen representerar aktieägarna och svarar för nominering av styrelseledamöter till årsstämman.

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning bestå av minst tre ledamöter, varav flertalet inte får vara styrelseledamöter. Styrelseledamot kan inte vara ordförande i valberedningen och Verkställande Direktören eller annan ledande befattningshavare kan inte vara ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.  Sådana rekommendationer ska läggas fram på Årsstämman.

Årsstämman ska antingen ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses.

På Årsstämman den 9 maj 2019 beslutades att Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter, styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre största aktieägarna i Bolaget baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti.

Årsstämman 2019 antog Instruktion och Stadgar för Valberedningen som beskriver valberedningens uppdrag och hur dess ledamöter utses. Denna är giltig till dess Årsstämman beslutar annat. Dokumentet finns för nedladdning på denna sida.

Sammansättningen av valberedningen inför Årsstämman 2020 publicerades den 25 oktober 2019.

Valberedningen inför Årsstämman den 13 maj 2020 består av:

  • Petra Hedengran, utsedd av Investor AB
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
  • Anders Oscarsson, utsedd av AMF & AMF Fonder
  • Håkan Björklund, representant i sin roll som styrelseordförande i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
     

För information till aktieägare angående förslag till Valberedningen, vänligen följ denna länk.

File title
Relaterade Dokument