Swedish Orphan Biovitrums revisionskommitté består för närvarande av tre ledamöter som är oberoende i förhållande till ledningen:  Lennart Johansson (ordförande), Helena Saxon och Hans GCP Schikan. Kommitténs huvudsakliga uppgift är att hantera frågor gällande redovisning, revision och finansiell rapportering i bolaget.

I kommitténs ansvar ingår att årligen granska de oberoende revisorernas förslag på omfattning och metoder för revisionen, förhandsgranska föreslagna förändringar i redovisnings-principer och justeringar av räkenskapshandlingar som påverkar den finansiella rapporteringen, samråda med ledningen och den oberoende revisorn avseende efterlevnad av lagar och förordningar i finansiella frågor samt årligen granska ersättningen till bolagets oberoende revisorer.

Kommittén har fastställt rutiner för förhandsgodkännande av revisionstjänster och andra tjänster utförda av externa revisorer och granskar ärenden avseende externa revisorers oberoende. Kommittén är även ansvarig för granskning och godkännande av transaktioner med närstående.