Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), orgnr. 556038-9321, ägde rum torsdagen den 9 maj 2019 kl. 15.00 på Grand Hôtel, S. Blasieholmshamnen 8, Stockholm. 

VDs anförande

VD Guido Oelkers presentation på årsstämman finns tillgänglig att ladda ned under ”Relaterade dokument” på denna sida.

Vid årsstämman beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om 6 780 309 816 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse, fastställande av styrelsearvode, val av revisor och antagande av valberedningsinstruktion

Ordinarie ledamöterna David Allsop, Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Elisabeth Svanberg omvaldes till styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor i Sobi för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att anta valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktiga incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av långsiktiga incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmen i form av en riktad emission av högst 2 462 630 C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 2 673 345 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 33 000 000 aktier totalt.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 85 775 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Incitamentsprogram 2016.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman finns tillgängliga att ladda ned under ”Relaterade dokument” på denna sida.