Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), orgnr. 556038-9321, kommer att hållas torsdagen den 9 maj 2019 kl. 15.00 på Grand Hôtel, S. Blasieholmshamnen 8, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.00.

Anmälan mm

Till anmälningsformuläret

Anmälan kan göras fr o m den 3 april 2019.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 maj 2019

Anmälan sker

 • via ovanstående länk
   
 • per post under adress:

  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  ”Årsstämma”
  112 76 Stockholm

  eller
   

 • per telefon 08-697 31 91

 

Anmälan skall innehålla namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019. Aktieägare som önskar inregistrera sina aktier i eget namn bör underrätta förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud mm

Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. 

Registreringsbevis skall utvisa de förhållanden som gäller på dagen för bolagsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Formulär för fullmakt tillhandahålls på denna sida, se vidstående lista, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag och frågor

Aktieägare som vill ta upp frågor på årsstämman eller inkomma med förslag till Swedish Orphan Biovitrums valberedning har beretts möjlighet till detta. För att kunna publicera kallelsen till årsstämman med samtliga bearbetade förslag var sista dagen att inkomma med frågor att ta upp på årsstämman onsdagen den 27 mars 2019 och sista dagen för att inkomma med förslag till valberedningen torsdagen den 21 mars 2019.