Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ägde rum onsdagen den 9 maj kl 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

VDs anförande

VD Guido Oelkers presentation på årsstämman finns tillgängligt att ladda ned under Relaterade dokument” på denna sida.

Vid årsstämman beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om 4 486 594 396 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Styrelse, styrelsearvode och revisor

Ordinarie ledamöterna Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon och Hans GCP Schikan omvaldes och David Allsop och Elisabeth Svanberg valdes till nya styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor i Sobi för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier.
Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av en riktad emission av högst 814 409 C‑aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 1 427 269 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 30 000 000 aktier totalt.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 144 808 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2015.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman finns tillgängliga att ladda ned under ”Relaterade dokument” på denna sida.