Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), ägde rum torsdagen den 4 maj 201 kl. 15.00 i "Wallenbergsalen" på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

VDs anförande

VD Geoffrey McDonoughs presentation på årsstämman finns tillgängligt att ladda ned under "Relaterade doument" på denna sida.

Vid årsstämman beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om 4 794 687 847 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Styrelse, styrelsearvode och revisor 

Ordinarie ledamöterna Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon och Hans GCP Schikan omvaldes för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor i Sobi för perioden intill slutet av nästa årsstämma. 

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner samt 
överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av en riktad emission av högst 496 760 C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 1 497 125 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 30 000 000 aktier totalt.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 158 563 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2014.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman finns tillgängliga att ladda ner under "Relaterade dokument" på denna sida.