Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), ägde rum tisdagen den 24 maj 2016 kl. 16.00 i "Wallenbergsalen" på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

VDs anförande

VD Geoffrey McDonoughs presentation på årsstämman finns tillgängligt att ladda ned under "Relaterade doument" på denna sida.

Faställande av resultat- och balansräkningen samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om 4 882 438 248 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Styrelse, styrelsearvode och revisor  

Ordinarie ledamöterna Annette Clancy, Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon och Hans GCP Schikan omvaldes och Håkan Björklund, Theresa Heggie och Jeffrey Jonas valdes till nya styrelseledamöter. Håkan Björklund valdes till styrelsens ordförande. 

Håkan Björklund har en omfattande internationell bakgrund från life science-industrin, såväl från forskning och utveckling, som försäljning och marknadsföring. Han har erfarenhet från att leda läkemedelsföretag under en expansiv utvecklingsfas. Håkan Björklund innehar 15 800 aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Theresa Heggie har mångårig erfarenhet från flera positioner med globalt ansvar inom bland annat försäljning och marknadsföring av läkemedel. Theresa Heggie innehar inte några aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Jeffrey Jonas har mer än 20 års erfarenhet från såväl forsknings- som marknadssidan inom läkemedels- och hälsosektorn. Jeffrey Jonas innehar inte några aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Årstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ernst & Young omvaldes till revisor i Sobi fram till slutet av årsstämman 2017.

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av en riktad emission av högst 188 142 C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 1 276 826 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 30 000 000 aktier totalt.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 303 346 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2013.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman finns tillgängliga att ladda ner under "Relaterade dokument" på denna sida.