Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), ägde rum tisdagen den 30 juni 2015 kl. 14.00 i "Wallenbergsalen" på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

VDs anförande

VD Geoffrey McDonoughs presentation på årsstämman finns tillgängligt att ladda ned under "Relaterade doument" på denna sida.

Faställande av resultat- och balansräkningen samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om 4 561 601 316 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Styrelse, styrelsearvode och revisor 

Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Annette Clancy, Matthew Gantz, Bo Jesper Hansen, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Hans Wigzell omvaldes och Bo Jesper Hansen omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ernst & Young valdes till revisor i Sobi fram till slutet av årsstämman 2016.

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av en riktad emission av högst 1 036 856 C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 1 630 976 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 193 233 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2012.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman finns tillgängliga att ladda ner under "Relaterade dokument" på denna sida.