Swedish Orphan Biovitrum AB's (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 8 maj 2014 i Wallenbergsalen på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm. 

VDs anförande

VD Geoffrey McDonoughs presentation på årsstämman finns tillgängligt att ladda ner under "Relaterade Dokument". 

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet 

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om 4 672 982 798 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Styrelse, styrelsearvode och revisor

Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Matthew Gantz, Bo Jesper Hansen, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Hans Wigzell omvaldes och Annette Clancy valdes till ny styrelseledamot. Bo Jesper Hansen omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ernst & Young valdes till ny revisor i Sobi fram till slutet av årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier. Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av en riktad emission av högst 396 180 C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 1 100 235 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 338 766 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2011 samt VD:s Aktieprogram 2011.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman finns tillgängliga att ladda ner under "Relaterade Dokument".