Swedish Orphan Biovitrum AB's (publ) årsstämma ägde rum fredagen den 26 april 2013 kl. 16.00 i Wallenbergsalen på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

VDs anförande

VD Geoffrey McDonoughs presentation på årsstämman finns tillgängligt att ladda ner under relaterade dokument. 

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt att de till förfogande stående vinstmedlen om 4.659.221.805 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Styrelse, styrelsearvode och revisor 

Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Matthew Gantz, Bo Jesper Hansen, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Hans Wigzell omvaldes. Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Sobis revisor fram till slutet av årsstämman 2014.

Valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier. Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av en riktad emission av högst 754.912 C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 1.719,238 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 135.082 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2010.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman finns tillgängliga att ladda ner under "Relaterade Dokument".