Swedish Orphan Biovitrum AB's (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 26 april 2012 kl. 16.00 i Wallenbergsalen på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

VDs anförande

VD Geoffrey McDonoughs presentation på årsstämman finns tillgängligt att ladda ner under relaterade dokument. 

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt att de till förfogande stående vinstmedlen om 4.583.105.488 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Styrelse, styrelsearvode och revisor

Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Bo Jesper Hansen, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Hans Wigzell omvaldes och Matthew Gantz valdes till ny styrelseledamot. Bo Jesper Hansen omvaldes till styrelsens ordförande.

Matthew Gantz är född 1965 och har en BA-examen från Princeton University samt en MBA-examen från Harvard Business School. Han är Regional US Executive Vice President and General Manager US i BTG, British Technology Group USA . Före befattningen i BTG var han grundare av och verkställande direktör i Acureon Pharmaceuticals, verkställande direktör i Hydrabiosciences Inc, Vice President Europe i Chirons Biopharmaceutical Division och General Manager i PathoGenesis Europe. Dessförinnan har Matthew Gantz innehaft ett flertal befattningar inom försäljning och marknadsföring i USA inom Abbott Laboratories Diagnostics Division. Matthew Gantz innehar inte några aktier eller optioner i bolaget. Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Sobis revisor fram till slutet av årsstämman 2013.

Valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av en riktad emission av högst 1.655.136 C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 1.480.136 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 88.551 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2009.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman finns tillgängliga att ladda ner under "Relaterade Dokument".