Årsstämman i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), org nr 556038-9321, hålls i Stockholmsområdet under första halvåret. Tid och ort för stämman samt information om aktieägares rätt att få ärende behandlat på stämman meddelas senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

På årsstämman informeras om företagets utveckling det gångna året och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom val av revisor, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelsen och revisorn, beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseför perioden fram till och med nästa årsstämma samt utdelning.

För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid bolagsstämma ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta via ombud.