Bolagsstyrning beskriver det beslutssystem för hur ägarna, direkt eller indirekt, styr och leder bolaget. God bolagsstyrning kräver att beslutsprocessen är tydligt definierad och har effektiva kontrollpunkter för alla nivåer i organisationen för att säkra att man på ett enhetligt sätt följer bolagets strategi och affärsmässiga mål.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (“Sobi”)  är ett publikt, svenskt, företag med huvudkontor i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

I samband med noteringsavtalet med Stockholmsbörsen har Sobi förpliktat sig att iaktta Svensk kod för bolagsstyrning (”Bolagsstyrningskoden”).

Bolagsstyrningskoden bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att ett företag kan avvika från kodens bestämmelser under förutsättning att sådana avvikelser kan förklaras på ett tillfredsställande sätt. Sobi avser att uppfylla koden för svensk bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapporten beskriver Sobis bolagsstyrning under det senaste finansiella året.