Tabellen nedan visar de största aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB. Det totala antalet aktier är 297,515,209, samtliga stamaktier.

Aktieägarna presenteras enligt Euroclear Sweden ABs aktieägarregister. Det kan därför finnas aktieägare som inte visas om de låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank, fondförvaltare eller liknande institution.