Tabellen nedan visar de största aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB per den 1 maj 2019. Det totala antalet aktier den 31 januari 2019 var 297,515,209, samtliga stamaktier.

Aktieägarna presenteras enligt Euroclear Sweden ABs aktieägarregister. Det kan därför finnas aktieägare som inte visas om de låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank, fondförvaltare eller liknande institution.